Ochrona danych osobowych

MS Systems - Systemy dla Twojego Biznesu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z wymaganiami, jakie stawiają przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Administratorem tych danych od chwili ich otrzymania stajemy się my, tj. MS Systems Michał Sołtysiak, Wrocław, ul.Połabian 68, REGON: 712565923.

Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pocztą tradycyjną, pisząc na adres jak wyżej, oraz mejlowo–pod adresem info@mssystems.pl

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

  • kontaktowania się z Tobą w ramach udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, przeprowadzenia procesu handlowego oraz wykonywania umów
  • prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym –w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (takich jak informacje o naszych produktach i usługach),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług w tym obsługę reklamacji,tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, przy czym w takim przypadku masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, skutecznego od chwili wniesienia jeśli chodzi o cele marketingowe, zaś w pozostałych przypadkach – o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wykonania umowy, której stroną jesteś lub możesz być, lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Twoją rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.

Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

  • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną –przez czas wykonywania tej umowy,
  • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wniesienia skargi, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Ciebie, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy. Niepodanie Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Tobą umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Twoich danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację wyżej wymienionych celów (np. nie będziemy mogli przesyłać Ci naszych informacji handlowych o naszych produktach).

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

Twoje imię wraz z:

  • adres e-mail,
  • a także w razie zawarcia umowy również Nazwisko, numer telefonu, adres geograficzny oraz odpowiedni identyfikator, jak PESEL lub NIP

W każdym przypadku przetwarzania ograniczone tylko do tych, które są niezbędne do realizacji danego celu.

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu, z którym współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, usługobiorcom i innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a także bankom, organom właściwym dla publicznych świadczeń zdrowotnych, windykatorom –zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której jesteś stroną, lub na mocy której świadczymy Ci usługi.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

info